PETICIÓ DEL CERTIFICAT PARA BONIFICACIÓ IMPOST IVTM ALS MUNICIPIS


Cada municipi té les seves pròpies ordenances on indiquen si els vehicles clàssics tene o no bonificacions i amb quines condicions. 

En alguns municipis cal presentar un certificat emès per un club que justifiqui que es compleixen les condicions.

 

Complimentar el formulario de sota, on s'adjuntaran els següents documents: 

- Permís de circulació del vehicle

- Fitxa tècnica del vehicle

- 3 Fotografies recents del vehicle: exterior amb matrícula, interior i motor

 

Socis: Gratuit fins al tercer vehicle, següents donatiu de 10 €