ESTATUTS I NORMATIVA REGLAMENT INTERN

 

VALORS:

     “AMOR PELS CLÀSSICS”,  RESPECTE, COMPROMÍS, RESPONSABILITAT, SINCERITAT, HONESTEDAT,  TOLERÀNCIA I  COMPANYONIA. 

 

FINALITATS:

Ø Promoure i participar en activitats lúdiques i culturals per als associats, aficionats i posseïdors de vehicles clàssics.

Ø Col·laborar en la preservació, cercar informació, inventariar i restauració de vehicles clàssics.

Ø Defensar el dret a l’ús, concretament en les vies públiques, de tot tipus de vehicle de propulsió mecànica d’interès històric i tècnic.

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Ø Organitza i participa en fires, mostres, exposicions i sortides d’aquest àmbit.

Ø Col·labora amb altres entitats, organismes i institucions en les activitats que organitzem.

 

 En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

 

NORMATIVA DEL REGLAMENT INTERN

 

·   Respectar les normes elementals de convivència, respectant els valors de l’associació en el tracte amb altres membres, i amb  les persones i institucions en que l’associació interaccioni, tant en persona com en qualsevol altre mitjà de comunicació.

·      Respectar el lliure pensament de les persones en temes polítics, religiosos, esportius i de gènere, pel que queda prohibit alterar la convivència amb discussions i altra mena d’agressions per aquestes situacions.

·       En el cas de discrepàncies entre membres de l’associació o amb la direcció, els afectats han d’exposar el seu punt de vista dins la organització, en concret en reunió de Junta, i no públicament o a les xarxes socials.

·      Quan un membre porta la roba amb el logotip de l’associació significa que representa en aquesta, pel que no està permès sortir-se de les normes establertes i donar opinions personals davant de representats d’altres associacions i institucions no relacionades amb les finalitats de l’associació.

·       En les sortides i concentracions a les que s’assisteixi, seguir les normes de circulació establertes. En concret:

a)      És obligatori portar els vehicles amb ITV i assegurança al dia.

b)      Està prohibit el consum d’alcohol i drogues que puguin alterar el comportament.

c)      Està prohibida la utilització de senyals acústiques, derrapades i altres infraccions del codi de     circulació, en qualsevol moment de les sortides.

d)      Per evitar incidents i accidents en les rutes és obligatori seguir la comitiva en fila sense alterar,   sense previ avís, el recorregut establert.

e)     En les rutes, els caps de grup han de vetllar de no perdre el grup de màxim 10 vehicles clàssics, circulant a una velocitat adequada i aturant-se, quan sigui necessari i es pugui, per fer el reagrupament.

f)       En el cas de participar vehicles que no són clàssics de col·lecció de més de 30 anys, aquests van sempre al final del grup. 

g)     Respectar els valors de l’Associació: respecte, responsabilitat, honestedat, tolerància i companyonia.

   

  

3.     MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

 

       3.1.  Incorporacions:

 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i accepten els valors de la nostra associació.

·    Per a formar part de l’associació com a membre de ple dret, cal complir els següents requisits:

a)       El sol·licitant ha de ser major d’edat,  i cal que tingui capacitat d’obrar física i jurídica.

b)      El sol·licitant ha de disposar de vehicle de col·lecció, o bé un interès contrastat cap a les finalitats de l’associació.

 

·     Altres tipus de membres:

     a)    Membre familiar: són familiars de primer grau que conviuen en el mateix domicili. No han de ser titulars de vehicles clàssics. No tenen veu ni vot a les assemblees generals.  

La quota anual reduïda i els beneficis del membre familiar seran establertes per la junta directiva.

b)    Membre familiar menor d’edat: Els fills o nets menors d'edat de membres de ple dret podran ser inscrits com a membres aspirants sense pagament de quota, i als 18 anys, si així ho desitgen, podran formar part com a membre familiar major d’edat o de ple dret amb el pagament de la quota anual. No té els drets ni deures dels membres de ple dret.

 

·     En qualsevol dels casos, han de presentar una sol·licitud pel formulari online a la Junta Directiva.

·    La sol·licitud ha de ser aprovada per majoria al whatsapp de la Junta Directiva, i se li comunicarà a l’interessat per correu electrònic i per whatsapp amb el número de soci. Es valoren les seves motivacions i la qualitat humana de la persona, que encaixi amb els valors de l’associació.

 ·      El primer any es cobra una matrícula, establerta en una reunió mensual de final d’any de la junta directiva.Poden formar part de l’associació totes              les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i accepten els valors de la nostra associació.

·     Per a formar part de l’associació cal complir els següents requisits:

a)       El sol·licitant ha de ser major d’edat,  i cal que tingui capacitat d’obrar física i jurídica.

b)      El sol·licitant ha de disposar de vehicle de col·lecció, o bé un interès contrastat cap a les finalitats de l’associació.

·     Cal presentar una sol·licitud d’ingrés per escrit, tant sigui per la web com en paper, a la Junta Directiva.

·    La sol·licitud d’ingrés ha de ser aprobada per majoria a la Junta Directiva i se la comunicarà a l’interessat per escrit. Es valoren les seves motivacions i la qualitat humana de la persona, que encaixi amb els valors de l’associació.

·     El primer any es cobra una matrícula, establerta en una reunió mensual de la junta directiva.

 *   Els fills o nets menors d'edat podran ser inscrits com a membres aspirants, i als 18 anys formar part com a membre de ple dret amb el pagament de la quota           anual. No tenen els drets i beneficis econòmics de la resta de membres.

 

3.2. Drets dels membres de ple dret:

 

·    Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

·    Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius passat un any de la seva incorporació.

·    Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

·    Intervenir en les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació d'acord amb les normes legals i estatutàries.

·    Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

·    Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació a les Assemblees generals.

·    Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

·    Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

·    Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

·    Formar part dels comissions o grups de treball.

·    Tenir disponible un exemplar dels estatuts i del reglament intern.

·    Consultar els llibres de l'associació prèvia sol·licitud a Secretaria.

·   Participar activament com a soci col·laborador en els esdeveniments i podran ser compensats en espècies com aprovi la Junta Directiva o la Comissió corresponent.

·   Els familiars dels socis poden també actuar com a col·laboradors en els esdeveniments, i tenen dret a ser compensats en espècies com aprovi la Junta Directiva o la Comissió corresponent.  

·    Comprometre's amb les finalitats i compromisos de l’associació i participar activament per assolir-los.

·    Salvaguardar i seguir  els valors de l’associació.

·   Cumplir les normes dels estatuts i del reglament intern.

·  Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades per la Junta Directiva.

·     Acatar i cumplir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

·    Fer un correcte ús de la roba amb el logotip de l’associació seguint els valors de l’associació que representa.

  

     3.3. Obligacions:

 

·    Comprometre's amb les finalitats i compromisos de l’associació i participar activament per assolir-los.

·    Salvaguardar i seguir  els valors de l’associació.

·    Cumplir les normes dels estatuts i del reglament intern.

·    Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades per la Junta Directiva.

·   Fer el pagament de la quota anual per rebut domiciliat a un compte bancari per la quantia aprovada per la Junta Directiva determinada en les últimes reunions mensuals de la junta directiva de l’any.

·      Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

·     Fer un correcte ús de la roba amb el logotip de l’associació seguint els valors de l’associació que representa.

 

3.4. Causes per ser donat de baixa:

 

·    Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

·    No  satisfer les quotes fixades dins del termini acordat per la Junta Directiva. Els pagaments es poden prorrogar sempre que es donin explicacions raonables i sigui aprovat per la Junta Directiva.

·     Després de l’aplicació de mesures disciplinàries.

 

3.5.  Assemblees generals:

 

·     Com a mínim un cop d’any, en els mesos de desembre o gener, ha de tenir lloc una Assemblea general oberta a tots els socis.

·     Està obert a fer-se Assemblees generals més cops l’any sota la petició d’un mínim del 10% dels socis i amb una finalitat descrita amb la petició.

   

RÈGIM DISCIPLINARI

 

1   General:

 

·      L’incompliment de normes dels estatuts i del reglament intern, de les obligacions del membres de la Junta Directiva i de la resta de membres de l’associació, pot comportar una sanció disciplinària.

·     Qualsevol membre de l’associació pot demanar a la Junta Directiva la revisió d’infraccions comeses pels membres de l’associació, i si cal, presentar-les a les reunions de la Junta. La Junta Directiva, després del seu estudi, pot iniciar l’aplicació del règim disciplinari.

 

2   Mesures disciplinàries:

 

·        S’inicia l’aplicació de les mesures disciplinàries segons:

a)   Infracció lleu:    Per incompliment d’alguna norma dels estatuts i/o del reglament intern. Amonestació verbal.

b)   Infracció greu: Per incompliment reiterat d’una infracció lleu (més de 2 vegades) o d’alguna norma greu. Amonestació per escrit, i sancions depenent del grau d’incompliment de la infracció.

c)   Expulsió:         A decisió de dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva quan un membre no presenta una modificació del seu comportament després d’una falta greu i ser amonestat per escrit.

 

·       Les sancions són individualitzades i proporcionades  a la infracció comesa.

 

·   El membre de l’associació amonestat d’expulsió té dret a  presentar al·legacions i propostes de modificació del comportament, que seran estudiades per la Junta Directiva abans de fer efectiva la seva expulsió.

 

SERVEIS ALS ASSOCIATS

 

·         Concentracions de vehicles clàssics.

·         Sortides matinals cada tercer diumenge de mes.

·         Sortides de dia i caps de setmana a preu reduïts.

·         Certificats per a la reducció de l’impost de circulació de vehicles de més de 30 anys.

·         Certificats de catalogació com a vehicles clàssics de col·lecció de més de 30 anys

·         Assessorament per a la compra de vehicles clàssics.

·         Assessorament d’assegurances de vehicles clàssics a preus  reduïts.

·         Descomptes en activitats de l’associació i regals, sempre que s’hagi pagat la quota complerta de l’any,    o bé es sigui col·laborador actiu.

·         Servei d’assessorament d’assistència tècnica.

·         Telèfon d’atenció permanent al soci.

·         Material publicitari en gorres, samarretes, polos, camises, polars, etc.

 

 A Lliçà de Vall, 31 de gener 2021


Descarga
2021 Estatuts Associació ASR Clàssics An
Documento Adobe Acrobat 179.4 KB
Descarga
Reglament Intern ASR Clàssics 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 426.7 KB