PETICIÓ DEL CERTIFICAT D'IDONEÏTAT

Als efectes de gaudir de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost de CO2 dels vehicles de tracció mecànica


 

Tenen dret a ser certificats el vehicles de més de 30 anys i que el seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, que resta en el seu estat original i no s’ha modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. 

 

Complimentar el formulario de sota, on s'ha d'adjuntar la información i documents solicitats, i fer el pagament de la taxa per vehicle.
El mateix formulari és explicatiu amb detall.

 

El formulari s'ha de signar com a responsabilitat de la veracitat de les dades i documents.

En el cas que es requereixi, el club es posarà en contacte amb el titular per fer una inspecció ocular per verificar el compliment dels requisits

 

Notes: S'han de certificar els vehicles dels socis que compleixin amb aquestes característiques, excepte els de matrícula històrica, que ja estan automàticament exempts) i els de baixa definitiva.